Kostní tkáň se po celý život remodeluje (současná tvorba kostní tkáně osteoblasty a její degradace osteoklasty). Plní ochrannou a podpůrnou funkci, navíc je rezervoárem kalcia, magnézia, fosforu, sodíku a ostatních iontů, dále v její dřeni probíhá krvetvorba. Kost spotřebuje 10 % srdečního výdeje. Složení kosti:

 1. Organická extracelulární hmota – z 90 – 95 % kolagen typu I, zbytek je heterogenní.
 2. Minerální hmota – tvořena špatně krystalizujícím hydroxyapatitem (sloučenina kalcia a fosfátů), který je uložen v otvorech mezi kolagenními fibrilami a výrazně tak výrazně ovlivňuje mineralizaci kosti. Bodová mutace genu pro α1 řetězec (COL1A1) nebo α2 řetězec (COL1A2) vede k osteogenesis imperfecta.
 3. Buňky

Osteoblasty – polarizované buňky mezenchymálního původu, které se nachází v jedné vrstvě na povrchu novotvořené kosti (endostu nebo periostu). Vytváří jednu vrstvu organické matrix, která se následně mineralizuje a apozicí tak tvoří novou kost. Jakmile se zalijí do vlastní matrix, stávají se osteocyty, které jsou uloženy v lakunách, jsou spojeny sérií kanálků s krevním řečištěm (matrix se tvoří okolo buněčných těl i jejich výběžků) a signálně tak propojují povrchové osteoblasty a krevní cévy. Dále produkují FGF23 (fibroblast growth factor 23), který je zásadní ve fosfátovém metabolismu. Mineralizace matrix spongiózy i kompakty (Haverský systém) začíná brzy po produkci organické matrix (primární mineralizace) a probíhá po několik týdnů, někdy i déle (sekundární mineralizace). Zánik osteocytů je následován resorpcí matrix.

Osteoklasty – mnohojaderné buňky (vznikající fúzí prekurzorů makrofágů), které jsou zodpovědné na osteoresorpci, ke které dochází ve vroubkovaných otvorech (Howshipovy lakuny). Zde se osteoklasty připojují na komponenty kostní matrix (osteopontin) a secernují H+ (generovány karboanhydrázou typ II a extracelulárně vylučovány ATPázou) a Cl spolu s proteinázami (někdy nazývány „extracelulární lyzozomy“) s následným rozpouštěním minerální komponenty. Jejich produkce je ovlivněna různými faktory:

 • M-CSF (macrophage colony-stimulating factor) umožňují fúzi progenitorových buněk do osteoklastů
 • PTH, 1,25(OH)2D nepřímo zvyšují aktivitu i počet osteoklastů
 • kalcitonin přímo inhibuje osteoklasty
 • RANK (člen rodiny TNF) je exprimován na povrchu progenitorů osteoblastů a fibroblastů stromatu. Ligand RANK se váže na progenitorech osteoklastů a stimuluje jejich proliferaci a aktivaci.
 • osteoprotegerin („návnada“) váže RANKL a inhibuje diferenciaci osteoklastů
 • estradiol snižuje kostní resorpci

Osifikace může být intramembranózní, kdy dochází ke vzniku kosti bez přítomnosti chrupavky nebo převažující enchondrální, kdy kost vzniká remodelací a osifikací chrupavky. Během tohoto procesu chondrocyty proliferují, mineralizují matrix, hypertrofují a následně umírají. Tento proces je regulován jednak lokálními faktory (IGF-1 a -II, PTHrP, FGF23), jednak hormony (GH, glukokortikoidy, estrogeny).

Nová kost je celulární a jsou pro ni typické hrubé a náhodně uspořádané svazky kolagenu („plsťovitá kost“ – „woven bone“). Zralá kost je uspořádána lamelárně okolo centrálních cév (Haverský systém). Růst dlouhých kostí do délky je závislý na proliferaci chondrocytů růstových plotének, do šířky kostní novotvorbou v oblasti periostu a resorpcí endostálně. U dospělých (po uzávěru růstových chrupavek) již kost do délky neroste, ale její remodelace pokračuje po celý život. K remodelaci dochází i podél místa působení mechanického stresu, který je vnímán osteocyty, které předávají signál osteoblastům.

Intramembranózní osifikace
Enchondrální osifikace

Ke stanovení míry remodelace a převahy jedné z jejich složek je vhodné stanovení produktů:

 • osteoblastů, např. kostní izoforma ALP, N-terminální fragment prokolagenu III, osteokalcin
 • osteoklastů, např. kostní izoforma kyselé fosfatázy, C terminální fragment prokolagenu III, hydroxyprolin, pyridinolin a deoxypyridinolin v moči, protože molekuly kolagenu III jsou spojeny s extracelulární matrix pomocí hydroxypyridiniových vazeb a po resorpci osteoklasty lze tyto peptidové řetězce měřit v moči a plazmě

Metabolismus vápníku

Normální množství kalcia v organismu je 1 – 2 kg, 99 % z něho se vyskytuje v kostech (zde dodává stabilitu a slouží jako jeho rezervoár). Množství kostního kalcia vrcholí v časné dospělosti, následně dochází k jeho poklesu o 1 – 2 %/rok. Naopak, výměna kalcia v kostech je poměrně rychlá (denně jde do kosti a ven 250 – 500 mg) a je zprostředkována aktivitou osteoblastů a osteoklastů. Cca 0,5 – 1 % kostního kalcia je volně směnitelné s extracelulární tekutinou.

Kalcium hraje důležitou roli v neuromuskulární aktivitě, sekreci a signalizaci. Intracelulární koncentrace kalcia je cca 10000x nižší než extracelulární (1,1 – 1,3 mmol/l ionizované formy) a má zde zejména signální funkci. Po otevření vápníkových kanálů dochází k velmi rychlému influxu kalcia dovnitř buňky. Celková koncentrace kalcia v plazmě je 2,2 – 2,6 mmol/l, z čehož je cca 50 % ionizováno, 40 % je vázané na bílkoviny (zejména albumin a imunoglobuliny) a 10 % na komplexy s fosfáty, citráty, sulfáty a jinými anionty, tedy:

 • alterace hladiny bílkovin v séru (zejména albuminu a imunoglobulinů) ovlivní celkovou kalcémii (přestože hladina ionizovaného kalcia zůstává normální!). Acidóza zvýší ionizované kalcium snížením vazby kalcia na proteiny. Přepočet: Cakorigované = Cacelkové + 0,02 ∙ ( 41,3 – albumin) … čím nižší je hladina albuminu, tím nižší kalcémie je „fyziologická“.
 • acidóza zvýší ionizované kalcium snížením vazby kalcia na proteiny …čím nižší je pH, tím nižší kalcémie je „fyziologická“.

Hladina ionizovaného kalcia bývá obvykle upravena mírou resorpce ve střevě a sekrece ledvinami, což je regulováno hladinou PTH a 1,25(OH)2D. Ionizované kalcium inhibuje sekreci PTH (vazbou na CaSR v příštítných tělískách) i produkci 1,25(OH)2D.

Příjem – doporučený dietní příjem kalcia u dospělých je 1 – 1,2 g/den. Cca 0,1 – 0,2 g kalcia je každý den vyloučeno stolicí jako její zvyklá součást, toto množství nelze ovlivnit. K resorpci kalcia dochází ve střevě:

 • pasivně paracelulárně (5 % denního příjmu) nesaturovatelný
 • aktivně transcelulárně (20 – 70 % denního příjmu), zejména v duodenu a proximálním jejunu, přestože k určitému aktivnímu transportu dochází v celém tenkém střevě. Iontovými kanály TRPV5 a TRPV6, saturovatelný, regulován hladinou 1,25(OH)2D. Zvýšený příjem kalcia inhibuje produkci 1,25(OH)2D a tím i absorpci kalcia ve střevě. Díky této regulaci je i při velmi širokém rozmezí dietního příjmu kalcia absorbováno 0,2 – 0,4 g kalcia denně.

Resorpce může být porušena při:

 • nedostatku žaludeční kyseliny – CAVE Potřeba nízkého pH je patrná zejména u slabě disociovaných forem jako calcium carbonicum. Jejich velké dávky bývají špatně absorbovány, protože ještě před vstupem do střeva neutralizují žaludeční kyselinu. Podobně i u pacientů užívajících PPI by calcium carbonicum mělo být podáváno kvůli lepší absorpci s jídlem. Za těchto podmínek je vhodnější calcium citrát.
 • pankreatickou nebo biliární insuficiencí, protože kalcium zůstává vázáno na nerozštěpené dietní mastné kyseliny

2. Sekrece – stejné množství kalcia, jako bylo resorbováno je i vyloučeno ledvinami (2,5 – 7,5 mmol/den): Transport Ca2+ v jednotlivých segmentech:

 • Proximální tubulus – zde je reabsorbováno 65 % filtrovaného Ca2+, který není pod hormonální kontrolou:
  • 80 % paracelulárně
  • 20 % transcelulárně pomocí transportního proteinu specifického pro Ca2+ na luminální straně a z buněk Ca2+-ATPázou a v menší míře Na+-Ca2+ antiportem.
 • Henleova klička – zde je reabsorbováno 25 % filtrovaného Ca2+ stejným mechanismem jako v proximálním tubulu.
 • Distální stočený a spojovací tubulus – zde je reabsorbováno 8 % filtrovaného Ca2+ a je zde i hlavní místo regulace jeho exkrece (pod vlivem PTH), transport je pouze transcelulární pomocí epiteliálního kalciového kanálu (ECaC) na luminální straně a z buněk Ca2+-ATPázou a Na+-Ca2+ antiportem.

Regulace renální exkrece Ca2+

 • Vitamín D – zvyšuje reabsorpci (v proximálním tubulu zvyšuje expresi transportního proteinu specifického pro Ca2+).
 • Parathormon – zvyšuje reabsorpci Ca2+ v distálním tubulu
 • Efektivní cirkulující volum – vzhledem k závislosti reabsorpce Ca2+ na reabsorpci Na+ a vody v proximálním tubulu vede hypolémie ke zvýšené reabsorpci Na+ a vody a sekundárně i Ca2+.
 • Diuretika
  • furosemid inhibuje Na+-K+/2Cl kotransportu v Henleově kličce, snižuje pozitivní náboj lumen, čímž ruší hlavní hnací sílu paracelulární reabsorpce Ca2+.
  • thiazidy inhibicí Na+– Cl kotransportu snižují intracelulární koncentraci Na+ s následným zvýšením vstupu Ca2+ do buněk.
  • amilorid inhibuje ENaC, snižuje se koncentrace Na+ v buňce a což vede k zvýšení reabsorpce Ca2+ přes ECaC.

Homeostáza kalcia je zachována při denním příjmu 0,2 g – 4 g denně. Při setrvale sníženém příjmu kalcia ˂ 0,2 g/den nemůže ani maximální absorpce nahradit ztráty kalcia ledvinami, stolicí, potem… a dochází k zvýšení hladin 1,25(OH)2D a PTH s aktivací osteoresorpce a zvýšené reabsorpce kalcia v ledvinách, 1,25(OH)2D navíc zvyšuje absorpci kalcia ve střevě. Naopak, při velmi vysokém příjmu kalcia (˃ 4 g/den) dochází i přes maximální downregulaci střevní pasivní absorpce ke zvýšené absorpci kalcia s následnou hyperkalciurií, nefrokalcinózou, renálním selháním a hyperkalcémii (např. milk-alkali syndrom).

Metabolismus fosforu

Celkové množství fosforu v organismu je 600 g, cca 85 % se nachází v kostech. Fosfor je široce dostupný v potravě, 65 % je absorbováno v tenkém střevě (i při absenci vitamínu D, ale v jeho přítomnosti může aktivací Na+/PO42- transportéru míra absorpce dosáhnout až 90 %). Koncentrace fosforu je intra- i extracelulárně podobná (1 – 2 mmol/l), intracelulárně a v extravaskulárním prostoru je nejčastěji ve formě H2PO42- a NaHPO4 a asi 10 % jako HPO42-, v séru je 10 % vázáno na proteiny a zbytek jako elementární fosfor (0,75 – 1,45 mmol/l).

FGF 23 – hormon syntetizovaný zejména osteocyty, který snižuje reabsorpci fosforu v ledvinách (dieta bohatá na fosfor zvyšuje jeho hladinu v krvi) a snižuje tvorbu 1,25(OH)2D. Při hypofosfatémii se jeho koncentrace snižuje.

Hladina fosforu se během dne mění až o 50 %, klesá po podání sacharidů a při alkalóze. K exkreci fosforu dochází zejména v proximálním tubulu ledvin a toto množství se mění v závislosti na dietním příjmu (FEP je obecně cca 10 – 15 %). Tubulární transport závisí na transportu Na+ a cca 90 % filtrovaných fosfátů se resorbuje výhradně transtubulární cestou v proximálním a distálním tubulu (v proximálním 80 % / v distálním 10 % filtrovaných fosfátů) pomocí Na+-fosfátového kotransportu na luminální straně. Reabsorbovaný fosfát poté na apikální straně pasivně opouští tubulární buňku.

Regulace renální exkrece fosfátů:

 • Vitamín D – zvýšení reabsorpce fosfátů zvýšením exprese Na+-fosfátového kotransportu.
 • Parathormon, glukokortikoidy, acidóza, vysoký dietní příjem fosfátů – snížení reabsorpce fosfátů snížením exprese Na+-fosfátového kotransportu.
 • Efektivní cirkulující volum – viz Ca2+.

Hypofosfatémie

Etiologie

 • 1. Snížený příjem
  • hladovění, malnutrice, alkoholismus, špatně zvolená parenterální výživa
  • abúzus antacid
 • 2. Zvýšené ztráty
  • renální – Fanconiho syndrom a ostatní tubulopatie
  • endokrinní – hyperparatyreóza, deficit vitaminu D, Cushingův syndrom (snížená zpětná resorpce v tubulech)
 • 3. Přesun fosfátů do buněk
  • alkalóza
  • při nástupu anabolismu po dlouhém katabolismu

Klesá i 2,3-difosfoglycerát v erytrocytech čímž dochází k posunu disociační křivky O2 doleva a k jeho zhoršenému uvolňování ve tkáních.

Klinické příznaky – manifestují se od P < 0,3 mmol/l, při S < 0,16 mmol/l jsou přítomny konstantně (v podstatě dochází k nedostatku makroergních fosfátových vazeb a depleci energie):

 • Nervové – kvalitativní poruchy vědomí, parestezie
 • Svalové – parézy, rhabdomylýza, vázne žvýkání, artikulace
 • Plicní – hypoventilace pro slabost svalstva a útlum dechového centra v CNS
 • Krevní – z erytrocytů vznikají sférocyty, spolu s trombocyty je jejich zkrácené přežívání, leukocyty mají zhoršené chemotaktické i fagocytární vlastnosti
 • Renální – tubulární dysfunkce (ztráta Na+, Ca2+, Mg2+)
 • ABR – zhoršuje se funkce nárazníkového systému

CAVE Hypofosfatémie vznikající při realimentaci, může být fatální (často opomenuta).

Terapie

1. Substituce první tři dny 30 mmol fosfátu denně, poté snížit na 20 mmol fosfátu denně, udržovací dávka 10 mmol fosfátu denně. Blíže zde: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2010/04/07.pdf. Obsah fosfátů v roztocích:

 • 8,7 % NaH2PO4 + Na2HPO4, 1 ml = 0,5 mmol Na+, 0,3 mmol fosfát
 • 13,6 % KH2PO4 : 1 ml = 1 mmol K+, 1 mmol fosfát
 • Vhodným doplňkem jsou organické sloučeniny fosforu, protože jsou rychleji využitelné ve fosforylačních reakcích – fosfolipidy v tukových emulzích:
  • glukóza-1-fosfát (Fresenius), 1 ml = 2 mmol Na+, 1 mmol glukóza-1-fosfát
  • Elotrace, 1 ml = 0,7 mmol Na+, 0,35 mmol glycerolfosfát

Hyperfosfatémie

Etiologie

 • 1. Zvýšený příjem v kombinaci s renální dysfunkcí
 • 2. Snížené vylučování
  • renální – pokles glomerulární filtrace < 0,5 ml/s
  • endokrinní – akromegalie, hypertyreóza, hypoparatyreóza (zvýšená resorpce fosfátů), předávkování vitaminem D
 • 3. Uvolnění fosfátů z buněk – chemoterapie, rhabdomyolýza, maligní hypertermie, akutní hemolýza, těžká metabolická acidóza
 • 4. Hojení rozsáhlých fraktur
 • 5. Chronický alkoholismus

Klinický obraz – klesá Ca2+ a dochází k ukládání kalcium-fosfátu do měkkých tkání (kalcinóza). Vzhledem ke kalcifikacím tkání a orgánů může dojít k jejich poruše, zejména akutnímu selhání ledvin. U chronického selhání ledvin má zásadní vliv rozvoj sekundárního hyperparatyreoidismu, kalcifikace měkkých tkání i stěny renálních cév s progresi aterosklerózy.

Terapie

 1. Snížení resorpce ve střevě – dieta s nízkým množstvím fosforu, snížení příjmu a podání antacid, iontoměniče s kalciem, které vyvažují fosfáty (sevelamer). V katabolických stavech je prevencí vzniku omezení příjmu fosfátů.
 2. Forsírovaná diuréza
 3. Hemodialýza
 4. Podání Ca2+, kalcitoninu

Metabolismus hořčíku

Celková zásoba hořčíku v těle je cca 50 g, z toho 50 % v kostech, kde je polovina z nich vázána v nerozpustné minerální fázi, 50 % extraoseálně (většina intracelulárně). Normální sérová koncentrace je 0,7 – 1 mmol/l, z toho je je 30 % vázáno na proteiny a 15 % v komplexech s fosfáty a jinými anionty. Spolu s kalciem je hořčík zásadním pro normální neuromuskulární funkci, intracelulárně klíčovou součástí ATP a kofaktorem řady buněčných funkcí. Normální denní příjem hořčíku stravou je 140 – 360 mg/den, 30 – 40 % je absorbováno (zejména v jejunu a ileu), během sníženého příjmu lze absorpci hořčíku zvýšit až na 70 % (zejména cestou zvýšení 1,25(OH)2D). V tubulech se resorbuje 95 % celkového filtrovaného množství:

 • Proximální tubulus – zde je pasivně paracelulárně reabsorbováno 15 % filtrovaného Mg2+.
 • Henleova klička – ve vzestupném raménku je pasivně paracelulárně reabsorbováno 70 % filtrovaného Mg2+.
 • Distální tubulus – zde je nejasným mechanismem reabsorbováno 10 % filtrovaného Mg2+.

Regulace renální exkrece hořčíku:

 • Hypomagnezémie, PTH – zvyšuje reabsorpci Mg2+.
 • Hypermagnezémie a hyperkalcémie, furosemid – snižuje reabsorpci Mg2+.
 • Efektivní cirkulující volum – viz Ca2+.

Hypomagnezémie

Těžká hypomagnézémie bývá spojena s deficitem Mg2+ v organismu, ale i při něm může být normomagnézémie. Pomoci může retenční test, kdy se infuzí během 1 hodin podá 30 mmol Mg2+ a poté se sbírá moč 24 hodin (při depleci Mg2+ se zadrží ˃ 25 % podaného magnézia, jinak je to ˂ 25 %).

Etiologie

 • 1. Snížený příjem – proteinová malnutrice, alkoholismus, špatně vedená parenterální výživa, nadměrný příjem lipidů a kalcia.
 • 2. Zvýšené ztráty
  • GIT – malabsorpční stavy (neabsorbované tuky tvoří s Mg nerozpustná mýdla), průjmy, biliární píštěle, resekce tenkého střeva, projímadla, nazogastrické odsávání, chronická pankreatitida, opakované punkce ascitu.
  • renální – tubulární poškození, aminoglykosidy, cisplatina, amikacin, gentamycin, amfotericin B, cyklosporin, furosemid, při polyurické fázi akutního renálního selhání
  • endokrinní – hyperaldosteronismus, hypertyreóza
  • genetické – Bartterův syndrom, Gittelmannův syndrom
 • 3. Alkoholismus – snížený příjem, zvracení, průjmy
 • 4. Metabolické – hypokalémie, hypofosfatémie
 • 5. Redistribuce do buněk
  • anabolické stavy, působení inzulinu, zotavení z malnutrice, ale růst tumorů
  • hungry bone syndrome – ukládání Mg2+ do kostí po paratyreoidektomii
  • ukládání Mg2+ do zraněné tkáně – akutní pankreatitida

Klinický obraz – symptomy vznikají při magnézémii ˂ 0,5 mmol/l, ale nemusí být přítomny žádné. Často bývá navíc hypokalémie, hypokalcémie a hypofosfatémie, takže klinický obraz je smíšený:

 • Nervové – kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí.
 • Neuromuskulární – slabost, svalové fascikulace, zvýšená neuromuskulární dráždivost až generalizovaná tetanie, křeče, myalgie.
 • Kardiální – komorové arytmie, fibrilace komor, koronární spasmy, při dlouhé hypomagnezémii až nekrózy myokardu.
 • Renální – porucha tubulárních funkcí s hyperkalciurií, hyperfosfáturií, aminoacidurií.
 • Současná hypokalémie – rezistentní na suplementaci kália, Na+/K+ ATPáza je závislá na přítomnosti Mg2+, intracelulární deplece K+ se tak bez suplementace Mg2+ neodstraní.

Terapie

 • 1. Substituce Mg2+ – při symptomatické hypomagnézemíi je deficit 0,5 – 1,0 mmol/kg. Jsou-li renální funkce zachovány, je nutno podat o 50 % vyšší dávku (i přes deficit je 50 % podaného množství vyloučeno močí). Při kritickém stavu s komorovými arytmiemi lze aplikovat 25 mmol Mg2+ v 500 ml 5% glukózy během 30 minut. Indikací parenterálního podání je i preeklampsie. Obsah natria v roztoku 10 % MgSO4 · 7 H2O, 1 ml = 0,4 mmol Mg2+
 • 2. Suplementace K+

Hypermagnézémie

Etiologie

 • 1. Renální selhání – akutní i chronické
 • 2. Iatrogenní – léčba eklampsie a křečí Mg2+, zvláště při současné renální insuficienci nebo intoxikace vitaminem D
 • 3. Rozsáhlé nekrózy tkání – traumata, rhabdomyolýza, hemolýza
 • 4. Ostatní – intoxikace alkoholem, acidóza, diabetické kóma

Klinický obraz – příznaky jsou závislé na sérové koncentraci Mg2+:

 • 1,5 – 1,9 mmol/l – zčervenání kůže, nauzea, zvracení
 • 2,0 – 2,9 mmol/l – hyporeflexie, svalová slabost
 • 3,0 – 4,9 mmol/l – hypotenze, bradykardie
 • 5,0 – 5,9 mmol/l – těžká hypotenze, paralýza respiračních svalů s útlumem dechu, bezvědomí
 • 6,0 – 7,5 mmol/l – zástava srdce

Terapie – u asymptomatických poruch jen přerušení přívodu. U symptomatických poruch – podání 10 – 20 ml 10 % kalcium glukonátu, hemodialýza.

Vitamín D

Vitamín D pochází ze dvou zdrojů:

 • jako odpověď na UV záření dochází k syntéze vitamínu D z 7-dehydrocholesterolu (sníženo vlivem melaninu a působením opalovacích krémů)
 • vitamín D pochází i z potravy. Z rostlinných zdrojů (cereálie, mléčné produkty) se označuje jako vitamín D2, z živočišných zdrojů (rybí olej, vaječné žloutky) jako vitamín D3. Obě formy jsou aktivovány hydroxylázou.

Vitamín D následně vstupuje do cirkulace, váže se na svůj vazebný protein (α-globulin) a následně je v játrech 25-hydroxylázou konvertován na 25(OH)D, který je hlavní zásobní formou vitamínu D (88 % vázáno na vazebný protein, 12 % na albumin, 0,03 % ve volné formě) s poločasem 2 – 3 týdny (poločas výrazně zkrácen při snížení množství vazebného proteinu, např. při nefrotickém syndromu). K další konverzi na 1,25(OH)2D dochází v buňkách proximálních tubulů ledvin pomocí D-1α-hydroxylázy (konverzi stimuluje hypofosfatémie a PTH, inhibuje kalcium, FGF23 a 1,25(OH)2D).

CAVE 1α-hydroxyláza je také exprimována buňkami trofoblastu a zejména makrofágy asociovanými s lymfomy a granulomy, u kterých je jeho aktivita indukována cytokiny (např. interferon γ nebo TNF-α, ale již není inhibována hyperkalcémií. Její hyperaktivitu při sarkoidóze účinně tlumí glukokortikoidy, ketokonazol a chlorochin, naopak u lymfomů se chlorochin ukázal jako neúčinný.

1,25(OH)2D se váže na receptor pro vitamín D (VDR), který se váže na DNA a ovlivňuje zde transkripci (afinita VDR k 1,25(OH)2D je cca 3 x vyšší než k ostatním metabolitům vitamínu D):

 • Ve střevě stimuluje reabsorpci kalcia (indukuje syntézu calbindinu 9K, který hraje důležitou roli v aktivním transportu kalcia ve střevě a zároveň stimuluje i samotné transportéry TRPV5 a TRPV6).
 • kostech nepřímo stimuluje resorpci kostí (VDR exprimován v osteoblastech a 1,25(OH)2D upreguluje syntézu osteokalcinu a osteopontinu a inhibuje syntézu kolagenu typu I). 1,25(OH)2D spolu s PTH stimuluje expresi RANKL, který stimuluje osteoklasty.
 • příštítných tělískách inhibuje syntézu PTH a na buňky má antiproliferativní účinek (důležité při léčbě sekundárního hyperparatyreoidismu při chronické renální insuficienci). Na nádorové buňky karcinomu prsu a karcinomu prostaty působí také antiproliferačně.

Metabolity vitamínu D inaktivuje vitamín D 24-hydroxyláza (CYP24A1), která je exprimována ve většině tkání. Její mutace mohou vést k infantilní hyperkalcémii se všemi důsledky. Vzniklé metabolity jsou vylučovány do žluče a podstupují enterohepatální cyklus (postižení terminálního ilea vede k zvýšeným ztrátám těchto metabolitů).

Deficit vitamínu D

Etiologie

 1. Snížení produkce vitamínu D v kůži.
 2. Snížení dietního příjmu, malabsorpce lipidů, syndrom krátkého střeva.
 3. Zvýšené ztráty při postižení enterohepatického cyklu, a zvýšení konverze na inaktivní metabolity (induktory cytochromu P450 – fenytoin, barbituráty, rifampicin).
 4. Snížení konverze na 25(OH)D (jaterní choroby, isoniazid).
 5. Snížení konverze na 1,25(OH)2D (chronická renální insuficience, hypoparatyreoidismus, mutace 1α-hydroxylázy, X vázané hypofosfatemická křivice).
 6. Rezistence k 1,25(OH)2D.

Patofyziologie – důsledkem je zhoršená resorpce kalcia ve střevě, dlouhodobě dochází k sekundárnímu hyperparatyreoidismu, poruše mineralizace (osteopenie) Jen vzácně působí akutní příznaky (nejčastěji při současné hypomagnezémii, která vede k poruše funkce příštítných tělísek. Součástí obrazu je i proximální myopatie.

Diagnostika – snížena hladina 25(OH)D v séru vede ke snížení resorpce kalcia se vznikem hypokalcémie (celkové i ionizované frakce), což vede k sekundárnímu hypoparatyreoidismu, který se snaží udržet normokalcémii za cenu ztráty kosti, dále snižuje vylučování kalcia močí a zvyšuje fosfátúrii se vznikem hypofosfatémie. PTH zvyšuje konverzi na 1,25(OH)2D. Dochází ke zvýšení celkového kostního obratu s nárlstem kostní izoformy ALP.

CAVE Při těžkým deficitu vitamínu D je hladina 1,25(OH)2D často paradoxně v normě, proto by se tento test neměl používat k diagnostice hypovitaminózy D.

Terapie – doporučený denní příjem vitamínu D ve věku do 70 let je 600 IU, nad 70 let 700 IU. Jde o bezpečný lék, protože toxicky se projevuje až při dávce > 40000 IU denně. Vitamín D by se měl podávat vždy s kalciem (1,5 g denně). Nejlepším měřítkem dostatečné suplementace je kalcémie a kalciurie.Při poruše hydroxylace je vhodné podávat přímo 1,25(OH)2D (0,25 – 0,5 μg/den). Při zachovalé hydroxylaci a těžkém deficitu 7000 IU denně po dobu 8 týdnů a poté trvale 800 IU denně.

Porucha mineralizace

Klinickým korelátem v dětství je křivice, v dospělosti osteomalácie:

 • Křivice – chondrocyty v růstové chrupavce mají tři zóny (rezervní, proliferativní a hypertrofická). Při nedostatku vitamínu D dochází k proliferaci hypertrofické vrstvy díky snížení apoptózy jejich chondrocytů, která je potřeba k jejich nahrazení osteoblasty během enchondrální osifikace. Zásadním faktorem vzniku křivice je hypofosfatémie při současné sekundárním hyperparatyreoidismu.
 • Osteomalácie – při hypokalcémii a hypofosfatémii dochází i ke zhoršení mineralizace (osteomalácie). Vzniklá kost je méněcenná a postižené nosné kosti mají tendenci k frakturám a ohnutí.

Příčiny porušené mineralizace:

 1. Hypovitaminóza D, hypokalcémie, hypofosfatémie
 2. Chronická acidóza – nemožnost tvorby minerální fáze
 3. Bisfosfonáty