Definice – pojem „séronegativní spondylartritidy“ zavedli Wright a Moll v roce 1976 pro skupinu několika revmatických nemocí, které mají společné některé klinické a patofyziologické znaky. Pojem „séronegativní„ značí, že se při nich netvoří revmatoidní faktory, pojem „spondylartritida“ to, že mimo periferní klouby postihuje i páteř a SI skloubení. Potíží je, že jednotlivé syndromy mohou být v různé intenzitě přítomny u všech jednotek, mohou v sebe navzájem přecházet (např. reaktivní artritida do ankylozující spondylitidy) a u některých pacientů nejsou, mimo obecné příznaky spondylartritid, přítomny žádné další symptomy specifické pro konkrétní chorobu. Tyto „nespecifické formy“ se označují jako nediferencované spondylartritidy.

Etiologie – etiologie a patogeneze nejsou do podrobností známy, zdá se, že jde o aberantní imunitní odpověď na exogenní nebo endogenní noxu (v některých případech mikroorganismus). Tato odpověď postihuje klouby a některé jiné orgány (v závislosti na konkrétní chorobě). Zánětlivý proces je aseptický, patogenetický mechanismus není znám. Primární lézí je entezitida, tedy zánět v místě úponu šlachy, šlachových pochev a kloubního pouzdra do kostí. Odtud se zánět šíří do kloubu, sousední kosti a kostní dřeně.

Charakteristika onemocnění – zánětlivé onemocnění periferních kloubů a axiálního skeletu (sakrolilitida, spondylitida a/nebo artritida apofyzeálních kloubů páteře) + další charakteristické znaky:

 • časté daktilitidy +  entezitidy
 • chybění revmatoidních faktorů / častá přítomnost HLA-B27
 • charakteristická extraskeletální manifestace (psoriáza, uveitida, střevní záněty)

Ankylozující spondylitida

Definice – ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální klouby páteře s přilehlými měkkými tkáněmi a v některých případech i periferní klouby. Jedná se o progredující onemocnění, v jehož důsledku dochází k postupné fúzi páteře.O nemocnění je asociováno s přítomností HLA B27 (více než 90 %), častý je familiární výskyt. Formy

 • axiální (postižení páteře)
 • rhizomelická (+ postižení kořenových kloubů)
 • periferní (+ postižení periferních kloubů)

Epidemiologie – prevalence v EU 1:200 , 3x častěji jsou postiženi muži než ženy, častěji v mladším věku.

Patogeneze – nejasná. Pravděpodobně úloha HLA-B27, z vnitřních asi vliv střevních bakterií.

Klinický obraz – přirozená progrese choroby   

1. Axiální příznaky – základním projevem je bolest v dolní části zad (podkladem je sakroileitida), začíná zpravidla plíživě, po několika měsících se stává chronickou. Postupuje směrem nahoru a postihuje kraniálnější části páteře (projevuje se bolestí hrudní a krční páteře). Bolest vzniká v druhé polovině noci a pacienta vzbudí. Zlepší se rozcvičením a je spojena s ranní ztuhlostí.

2. Periferní artritida – nejčastěji přechodná, migratorní, asymetrická oligoartritida s preferencí na dolních končetinách. Typickým nálezem je daktylitida.

3. Mimokloubní projevy

 • osteoporóza obratlových těl – poměrně častá, obtížně diagnostikovatelná, protože při DEXA je snížená kostní denzita obratlových těl syndesmofyty
 • akutní přední uveitida (40 %) – bolest a zarudnutí oka, zhoršený vizus, zvýšené slzení, fotofobie, mióza
 • kardiální (9 %) – aortitida, aortální insuficience, převodní poruchy, perikarditida
 • gastrointestinální (50 %) – makro- a mikroskopické projevy podobné IBD
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Anterior-uveitis.jpg.
Přední uveitida. Zdroj: www.wikipedia. org.

Diagnostika

 1. Fyzikální vyšetření
 2. Schoberova distance – od trnu L5 naměříme u dospělých 10 cm kraniálně a u dětí 5 cm kraniálně. Po naměření se vyšetřovaný předkloní, u zdravé páteře by se vzdálenost dvou bodů měla prodloužit u dospělých na 14 cm, u dětí na 7,5 cm. Minimální je 4 cm.
 3. Stiborova distance – výchozím bodem je trn obratle L5 (S1), druhým bodem je trn C7, vzdálenost mezi nimi změříme a sledujeme její změnu při uvolněném předklonu. Minimální vzdálenost 6 cm.
 4. fléche (okciput a kolmá stěna), minimálně 5 cm
 5. Laboratorní změny ↑ CRP (lepší ukazatel než FW), mírná normocytární a normochromní anémie, pozitivita HLA B27 (v české populaci 8 %). Kloubní výpotek je typicky zánětlivý. Nutné pravidelné kontroly moči (proteinurie…amyloidóza).
 6. RTG – postupně změny:
  1. Sakroileitida – první projev. Postižení je obvykle bilaterální a symetrické. Charakteristickým nálezem je vznik kostních erozí, nepravidelná šíře kloubní štěrbiny se zúženími a rozšířeními s progresí do ankylózy.
  2. Páteř – počátečními změnami na páteři jsou malé erozivní změny v předních rozích obratlů, které vedou k zečtvercování, dále dochází k osifikaci úponů ligament a vzniku syndesmofytů, které mohou vést k ankylóze páteře. Začátek je na LS páteři s postupem kraniálně.
 7. MR – detekce časných změn na SI kloubech.
Obr. 1 Fúze SI skloubení.
Obr. 2 Páteř u ankylozující spondylitidy.

Stádia:

 1. Jednostranné postižení SI skloubení →
 2. Oboustranné postižení SI skloubení → 
 3. Postižení L páteře → 
 4. Postižení Th páteře →
 5. Postižení C páteře.

Kritéria – v praxi jsou dosud používaná New Yorkská kritéria, ale problémem je, že tato kritéria ke sve pozitivitě potřebují RTG známky sakroileitidy, která je ale až poměrně pozdním znakem a dojde tak ke zpoždění diagnózy o cca 6 – 9 let. Byla proto vyvinuta ASAS kritéria, která umožní i diagnózu před vznikem RTG příznaků (patří sem MRI SI skloubení, HLA B27 a nová definice bolesti zad, ve které jsou obsaženy následující příznaky: věk při začátku méně než 40 let, plíživý začátek, zlepšení s rozcvičením, žádné zlepšení v klidu, bolest v noci se zlepšení při vstání. Kritéria jsou splněna pokud jsou přítomny alespoň 4 z 5 parametrů. Pro tyto pacienty je nově zaveden termín axiální spondylartritida).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-29.png.
Obr. 3 New Yorkská kritéria. Zdroj: Guidelines České revmatologické společnosti dostupná na http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Doporuceni_CRS_ankylozujici_spondylitida.pdf
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-30.png.
Obr. 4 ASAS kritéria. Zdroj: Guidelines České revmatologické společnosti dostupná na http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Doporuceni_CRS_ankylozujici_spondylitida.pdf

Terapie – základem je včasná diagnóza. Jednotlivé složky terapie:

1. Rehabilitace – základem je každodenní domácí cvičení, optimálně ráno a to nejméně 20 minut v kombinaci se skupinovým cvičením prováděným pod dohledem fyzioterapeuta. Velmi vhodná je lázeňská léčba, která kromě obvyklé komplexní fyzioterapie může používat lokální prostředky balneoterapie, jako např. radonové vody v Jáchymově. U nás se pacieti organizují např. do Klubu Bechtěreviků.

2. Farmakoterapie

 • NSAID – účinek nastupuje během 2 – 3 dnů a je dlouhodobý. U většiny pacientů dostačují ke kontrole nemoci.
 • DMARDs – poměrně málo účinný u periferní artritidy je sulfasalazin
 • kortikoidy – vhodné pouze k intraartikulární aplikaci
 • TNF-α blokátory – infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certoliuzumab. Indikovány v monoterapii u potvrzené choroby při perzistující vysoké aktivitě a neúčinnosti NSAID. Kontraindikací je aktivní infekce a malignita. Vždy je nutné vyloučení TBC. Mají dobrý efekt na kloubní i mimokloubní projevy AS.
 • secukinumab – monoklonální anti-IL-17A protilátka s výborným efektem.

3. Chirurgická léčba – při destrukci kyčelních kloubů – TEP, při vzniku kompresivních fraktur – stabilizace páteře.

Prognóza – po 15 letech onemocnění je 60 % pacientů s AS v plném nebo částečném invalidním důchodu. Je zvýšené riziko aterosklerózy (chronický zánět).

Reaktivní artritida

Definice – akutní aseptická artritida, která se vyvine po určitém časovém intervalu od infekce v GIT nebo urogenitálním traktu.

Artritida + uretritida + konjunktivitida = Reiterův syndrom

Epidemiologie – incidence cca 1:5000/rok, průměrný věk 20 – 40 let, pohlaví – po GIT infekci je četnost u obou pohlaví stejná, po urogenitální infekci jsou mírně častěji postiženi muži

Etiologie – infekce:

 • GIT – ShigellaSalmonellaCampylobacterYersinia
 • urogenitální trakt – Chlamydia trachomatis

Patogeneze – není zcela objasněná. Předpokládá se, že baktérie uvolňují určité peptidy, ty se vážou na HLA-B27 a na ně reagují CD8+ T-lymfocyty.

Klinický obraz – nejčastěji vzniká 2 – 4 týdny od infekce, ale připustitelný interval je až 3 měsíce. Příznaky:

 1. Pohybový aparát – nejčastěji akutní monoartritida kolenního kloubu nebo asymetrická oligoartritida dolních končetin. Často entezitida na patě (tenosynovitis Achillovy šlachy nebo plantární fascitida). Může se projevit i jako sakroilitida.
 2. Urogenitální trakt – sterilní uretritida, cervicitida, prostatitida, hemoragická cystitida.
 3. Oči – unilaterální nebo bilaterální konjunktivitida s mírnými projevy. V akutní přední uveitidy je přítomna silná bolestivost, zarudnutí, slzení, fotofobie a zhoršení vizu.
 4. GIT – pokud se pominou symptomy vyvolávající infekce, projevuje se pouze dyspepsií a průjmy. U části pacientů makro- a mikroskopické změny podobné ulcerózní kolitidě.
 5. Kůže
  1. Keratoderma blenorhagicum – podobné palmoplantární pustulóze, postihuje plosky a dlaně
  2. Erythema nodosum – zejména po infekcích vyvolaných yersiniemi
Obr. 5 Příznaky reaktivní artritidy.
Keratoderma blennorrhagicum - Wikipedia
Obr. 6 Keratoderma blenorhagicum.
Figure 1 | Erythema nodosum as a result of estrogen patch therapy for prostate cancer: a case report | SpringerLink
Obr. 7 Erythema nodosum.

Diagnóza

 1. Velmi pečlivě odebraná anamnéza
 2. Průkaz infekce (většinou obtížné, protože v době manifestace diagnózy bývají kultivace již negativní). Úlohu má zejména sérologie, zvlášť výtěžná je při stanovení yersinií.
  1. ↑ CRP, FW, negativita RF
  2. HLA B27 (pozitivní až v 90 %)
  3. v kloubním výpotku typicky zmnoženy mononukleáry
 3. Zobrazovací metody – MRI postižených kloubů prokáže zánětlivé prosáknutí (sakroilitida).

Terapie

 1. Léčba vyvolávající infekce – u infekce Chlamydia trachomatis azithromycin, při banální infekci GIT není nutná aplikace ATB, při závažné forma artritidy nebo enteritidy lze ATB zvážit. 
 2. Léčba artritidy – NSAID, entezitidě lokálně glukokortikoidy. Pokud se aplikuje sulfasalazin v prvních 3 měsících, zkracuje dobu do dosažení remise. 

Prognóza – 50 % pacientů dosáhne kompletní remise do 6 měsíců. 

CAVE Při protrahovaném průběhu je riziko přechodu do ankylozující spondylitidy. 

Psoriatická spondylartritida

Definice – zánětlivé revmatické onemocnění charakterizované artritidou při současné psoriáze. Revmatoidní faktory bývají zpravidla negativní.

Epidemiologie – prevalence choroby je 1:2000 (asi u 7 – 39 % nemocných s psoriázou). Muži i ženy jsou postiženy stejně, nejčastěji ve středním věku.

Etiologie – není jasná. Genetická příčina je polygenní, asociována s geny typickými jak pro psoriázu (např. HLA-Cw6), tak pro artritidu (50 % je HLA B27+).

Patogeneze – psoriáza i psoriatická artritida jsou pokládány za autoimunitní zánětlivé postižení podmíněné přetrvávající chronickou aktivací T lymfocytů v kůži a synoviální membráně kloubu.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Psoriasis_on_back.jpg.
Obr. 8 Postižení kůže u psoriázy.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 220px-Luszczyca_paznokcia.jpg.
Obr. 9 Postižení nehtů u psoriázy.

Klinický obraz

1. Klouby – psoriatická artritida je typickou spondylartritidou. Zánět postihuje periferní klouby, v některých případech i páteř. V typickém případě jde o asymetrickou oligoartritidu, poslední dobou narůstá i podíl polyartikulárních forem. Na rozdíl od RA bývají postiženy i DIP, často s obrazem daktylitidy („párkovité prsty“) s postižením MCP, PIP, DIP a tenosynovitidou šlachy flexoru. Průběh periferní artritidy může být velmi těžký se vznikem rozsáhlých deformit.

Right hand 03/21/2012 | Psoriatic arthritis, Psoriatic, Finger
Obr. 10 „Párkovité prsty“

2. Páteř – postižení páteře je podobné jako při ankylozující spondylitidě se vznikem sakrooilitidy a/nebo spondylitidy s tvorbou kostěných přemostění mezi obratli. Na rozdíl od AS jsou tato přemostění hrubší, bývají vyklenuta laterálně a omezují se pouze na některé oblasti páteře (označují se jako parasyndesmofyty). Klinické postižení bývá menší.

Lumbar spine AP X-ray of the 34 y.o. female patient with suspected PsA: osteoporosis, parasyndesmophytes in the thoracolumbar junction and on the left side of 4th lumbar vertebra (arrows), uneven articular surface of the sacroiliac joints as in erosions – changes indicative of bilateral sacroiliitis, grade 2
Obr. 11 Parasyndesmofyty u psoriatické artritidy.

3. Extraartikulární projevy – podobné jako u jiných spondylartritid, výjimečně se může vyskytnout sekundární amyloidóza.

Není výrazná závislost závažnost artritidy a kožního postižení. Postižení nehtů se nachází u 30 % pacientů s psoriázou, ale u 60 % pacientů s psoriatickou artritidou a dokonce u 90 % pacientů s postižením DIP kloubů.


Diagnostika

 1. Laboratorní – ↑FW, CRP, hypoalbuminémie, anémie chronických chorob, negativní revmatoidní faktor.
 2. RTG – typické asymetrické postižení kloubů se zasažením DIP, někdy sakrolilitida, na páteři někdy změny imitující ankylozující spondylitidu, syndesmofyty jsou ale asymetrické a hrubší

Diagnostická kritéria CASPAR 2012:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-31.png.
Obr. 12 Diagnostická kritéria CASPAR 2012. Zdroj: Guidelines České revmatologické společnosti.

Terapie – dle aktivity lze rozlišit několik úrovní:

 1. úroveň – NSAID s intraartikulární aplikací glukokortikoidů
 2. úroveň – DMARDs (metotrexát, leflunomid, sulfasalazin, cyklosporin)
 3. úroveň – obvykle anti-TNF-α, inhibitor IL-12/23 (ustekinumab), inhibitor IL-17 (secukinumab). U pacientů u kterých není tato léčba vhodná může být zvážena léčba např. inhibitorem PDE4 apremilastem.
 4. úroveň – switch léku z úrovně 3 na jiný biologický lék

Prognóza – dříve považováno za onemocnění s dobrou prognózou. Nedávno bylo prokázáno, že až 40 % pacientů je závažně disabilních. Negativním prognostickým faktorem je především přítomnost přetrvávající polyartritidy.

Blíže viz doporučené postupy České revmatologické společnosti dostupné: http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Doporuceni_CRS_lecba_psoriatricka_artritida_2016.pdf


Enteropatické spondylartritidy

Enteropatické spondylartritidy jsou artropatie asociované s onemocněním tenkého i tlustého střeva (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Whipleova choroba, celiakie). Přítomny jsou nejčastěji u idiopatických střevních zánětů (15 % pacientů s Crohnovou chorobou, 5 % pacientů s ulcerózní kolitidou). Etiologicky je důležitá genetická složka (HLA B27 u 50 % postižených pacientů), nověji polymorfismus genu CARD15, který má vztah ke Crohnově chorobě. Klinický obraz:

 1. Periferní artritida je migrující, přechodná, asymetrická oligoartritida, postihuje stejně často muže i ženy.
 2. Axiální postižení – 3x častěji muži, podobné ankylozující spondylitidě.
 3. Mimokloubní postižení
  1. akutní přední uveitida (7 %) – zejména HLA B27 pozitivní pacienti
  2. kožní změny (17 %) – zejména erythema nodosum, méně často pyoderma gangrenosum
Obr. 13 Akutní uveitida
erythema nodosum asociovaná se systémovým lupus erythematodes
Obr. 14 Ery\thema nodosum.
Crohnie Pyoderma gangrenosum.jpg
Obr. 15 Pyoderma gangrenosum.

Laboratorně je nespecifická elevace zánětlivých parametrů, nález nález na periferních kloubech je negativní, nález na páteři a SI kloubech je identický s ankylozující spodylitidou. Základem léčby je zvládnutí základního onemocnění. Z léků jsou účinné NSAID, které ale mohou způsobit vzplanutí střevního zánětu, sulfasalazin je účinný na potlačení kloubní složky i zánětu střeva, v rezistentních případech biologická léčba (anti-TNF alfa)