Epidemiologie – častěji v chladných pásech (nejčastěji Skandinávie – 3x častěji než v ČR, v USA více černá než bílá rasa), méně v tropech a tam, kde je vysoký výskyt TBC, muži: ženy 1 : 2, ve věku 30 – 50 let, více nekuřáci, v ČR je incidence 3,1/100000 / rok, prevalence 1:1600

Etiologie – systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie (asi abnormální imunitní reakce na neznámou noxu antigenní povahy, která dočasně perzistuje ve tkáni).

Patogeneze – v epiteloidním granulomu u sarkoidózy dochází k akumulaci imunokompetentních buněk, díky čemuž dochází v periferní krvi k lymfopenii (zejména CD4+). Aktivované makrofágy se mění na epiteloidní a obrovské mnohojaderné buňky s vystupňovanými známkami sekreční činnosti (asteroidní tělíska, Schaumannovy inkluze). V centru granulomu dominují helper CD4+ T-lymfocyty, na periferii cytotoxické CD8+ T-lymfocyty a fibroblasty. V aktivní fázi tvorby granulomu dominují T lymfocyty a monocyty s makrofágy, v chronické převažují fibroblasty. Modulace granulomu vede ke zhojení malou jizvou, v 15 % zánět neklesá a dochází k progredující fibróze. Ústřední cytokin je TNFα. Následkem kompartmentalizace (převaha CD4+ T lymfocytů) je utlumena pozdní tuberkulinová reakce prokazatelná kožními testy.

Klinický obraz – nemoc je často asymptomatická a je náhodným RTG nálezem. Klinicky manifestní sarkoidóza se projevuje:

 • syndromem systémové zánětlivé odpovědi (subfebrilie, horečka, únava, malátnost, hubnutí, alterace celkového stavu)
 • respirační příznaky (dráždivý chronický kašel, dušnost, výjimečně bolest na hrudi)

Akutní sarkoidóza (Löfgrenův syndrom) = horečka + hilová lymfadenopatie + erythema nodosum (bérce, kotníky) + artralgie (nejčastěji hlezna, postižený kloub je bolestivý, teplý a výrazně oteklý) + faryngitida + perimaleolární otoky + negativní tuberkulinová reakce. Dále sarkoid v jizvě (zčervenání a zduření starých jizev).

Lofgren syndrome causes, symptoms, diagnosis, treatment & prognosis
Obr. 1 Löfgrenův syndrom. Vlevo nahoře – hilová lymfadenopatie, vpravo nahoře – erythema nodosum, vlevo dole – artritida s perimaleolárními otoky,
Sarcoid | Primary Care Dermatology Society | UK
Obr. 2 Sarkoid v jizvě nad obočím.

Chronická sarkoidóza (trvá alespoň 2 roky). Lokalizace postižení:

 1. Plíce – dušnost, neproduktivní kašel, bolesti na hrudi. Intersticiální plicní proces až fibróza plic.
 2. Dýchací cesty – dušnost, suchost sliznice, chrapot, bolesti na hrudi.
 3. Kůže – erythema nodosum, lupus pernio, podkožní uzly, sarkoid v jizvě.
 4. Oči – fotofobie, slzení, bolest, porucha vizu, slepota, uveitis, skleritis, konjunktivitis.
 5. Klouby, svaly – artralgie, artritida, myopatie.
 6. Kosti – kostní cysty vyplněné granulomy (nejčastěji střední a distální falangy) – bolesti.
 7. Nervový systém – paréza facialis, bolesti hlavy, křeče, meningitis, encefalitis.
 8. Srdce – poruchy převodu, arytmie, srdeční selhání.
 9. GIT – dysfagie, bolesti břicha, ikterus
 10. Lymfatický systém – zvětšení uzlin, splenomegalie.
 11. Ledviny – nefrokalcinóza, nefrolitiáza, selhání ledvin.
 12. Endokrinní systém – hyperkalcémie, hyperkalciurie, diabetes inspidus.
Sarcoidosis signs and symptoms.jpg
Obr. 3 Příznaky sarkoidózy.
Obr. 4 Lupus pernio.

Diagnostika 

CAVE Ne každá choroba s nálezem epiteloidních granulomů je sarkoidóza!!!

 • 1. Laboratorní metody
  • nespecifické ↑ FW, CRP, anémie chronických chorob, leukopenie, lymfopenie
  • hyperkalcémiehyperkalciurie (tvorba vitamínu D3 granulomy)
  • markery – sACEsIL-2Rneopterin (i k hodnocení aktivity)
 • 2. Imunologické testy
  • imunoregulační index: CD4+/CD8+ T lymfocyty v krvi snížen
  • tuberkulinový test je negativní v 70 %, pozitivita diagnózu nevylučuje
  • Kveimův test – extrakt ze sleziny pacienta nemocného sarkoidózou se aplikuje subkutánně. Pozitivita při objevení granulomů za 4 – 6 týdnů. Při současné aplikaci kortikoidů může být falešná negativita. V současnosti se neprovádí.
 • 3. Zobrazovací metody
  • RTG S+P – 5 stádií (viz níže)
   • stádium 0 – bez patologických změn
   • stádium 1 – symetrická hilová lymfadenopatie bez postižení plic
   • stádium 2 – zvětšení hilových uzlin s postižením plic. V průběhu choroby nastává zmenšení hilových uzlin s progresí plicního postižení („útěk do plic“) což je patognomonické.
   • stádium 3 – pouze plicní postižení bez zvětšených uzlin
   • stádium 4 – plicní fibróza
 • RTG rukou – periartikulární osteoporóza, mnohočetné cystoidní projasnění (ostitis multiplex cystoides Jüngling).
Renal manifestations of sarcoidosis: from accurate diagnosis to specific treatment
Obr. 5 RTG stádia sarkoidózy.
Case 264: A Case of Osseous Sarcoidosis
Obr. 6 Ostitis multiplex cystoides Jüngling
 • 4. Ostatní
  • bronchoskopie – překrvení, někdy nažloutlé uzlíky, při BAL nález vysokého počtu lymfocytů (imunoregulační index v BAL typicky zvýšený)
  • histologické vyšetření – při transbronchiální biopsii, bronchiální punkci nitrohrudních uzlin, VATS, mediastinoskopii, při mimoplicní lokalizaci biopsie z postiženého orgánu. Nález nekaseifikujících epiteloidních granulomů.
  • funkční vyšetření plic – v časných stádiích diskrepance mezi RTG nálezem a funkčním vyšetřením, na počátku porucha difuze a krevních plynů při zátěži
  • dle postiženého orgánu (CNS – MR, játra, ledviny, lymfatické uzliny – sonografie, srdce – thaliová scintigrafie, oči – fluorescenční angiografie)
Granuloma - Wikipedia
Obr. 7 Sarkoidový granulom.

Terapie  – blíže viz http://www.pneumologie.cz/guidelines/

Někdy léčbu není nutné zahajovat (strategie watch and wait). Ke spontánní remisi dochází u 55 – 90 % pacientů stadia I, u 40 – 70 % ve stadiu II a u 10 – 20 % ve stadiu III. Nejvíce remisí je pozorováno během prvních šesti měsíců. Signál k zahájení léčby systémovými kortikoidy je symptomatické plicní onemocnění nebo těžká ventilační porucha, hyperkalciurie a orgánové poškození (CNS, srdce, kůže nereagující na topickou terapii…). Lokální kortikoidy jsou indikovány u kožní formy a erythema nodosum, dále při postižení očí a dýchacích cest. Inhalační kortikoidy lze použít pouze při izolovaném postižení plic po tříměsíčním předléčení systémovými kortikoidy. Použít lze prednison iniciálně 20 – 40 mg/den s vyhodnocením léčby po 3 – 6 měsících. Při nemožnosti udržet remisi dávkou 10 mg prednisonu denně se přidávají další imunosupresiva (metotrexát, azathioprin, antimalarika, anti-TNFα, cyklofosfamid, mykofenolát mofetil).

Prognóza – většinou příznivá. Dominuje postižení plic a nitrohrudních uzlin, mimoplicní postižení bývá zjištěno u 50 % nemocných. Ze skupiny pacientů s klinickou manifestací dochází u: 

 • > 50 % ke spontánní remisi
 • 30 – 50 % ke zhojení po aplikaci kortikoterapie
 • u 20 – 30 % případů chronický průběh