Hemoglobin je zásadní pro správnou oxygenaci tkání. Jeho poruchy lze rozdělit na 5 různých typů.

Srpkovitá anémie

Definice – syndrom, který je způsoben mutací β-řetězce globinu. V případě oxygenovaného stavu je vše v normě, pokud dojde k jeho deoxygenaci dochází ke gelifikaci hemoglobinu s tvorbou srpkovitých erytrocytů, které ztrácí schopnost procházet malými kapilárami.

Epidemiologie – prevalence v Africe 8 %, v USA 1:500.

Etiologie – AR dědičná záměna kyseliny glutamové za valin v 6. pozici β-řetězce globinu.

Frontiers | Life-Threatening Infectious Complications in Sickle Cell Disease: A Concise Narrative Review | Pediatrics
Geografická prevalence srpkovité anémie.

Patogeneze – Dochází k záměně polární aminokyseliny za nepolární se snížením rozpustnosti a tendencí k polymeraci hemoglobinu v redukovaném (deoxygenovaném) stavu. Zvyšuje se influx Ca2+ a uniká K+, iniciuje se peroxidace lipidů. Dochází k deformaci do tvaru srpku (v oxidovaném stavu brání polymeraci vazba kyslíku). Srpkovité erytrocyty:

 • jednak zkráceně přežívají → hemolytické krize – stavy se zvýšeným nárokem na dodávku kyslíku (infekce, prochlazení) → prohloubení anémie a ikteru, ↑ retikulocytů.
 • jednak způsobují obstrukci malých venul se vznikem mikroinfarktů, poruchám tkání a jejich bolesti → vazookluzivní krize – bolestivé infarkty dlouhých kostí, prstů končetin, sleziny, plic provázené horečkami a tachykardií → zduření kostí s deformitami, kožní defekty s ulceracemi a sekundární zmenšení sleziny až asplenie, chronické poškození mozku, priapismus apod.

Klinický obraz – Srpkovitá anémie je symptomy vysoce heterogenní. U některých jedinců je asymptomatická, jinde působí velmi výrazné hypoxické a peroxidační poškození orgánů

 • kůže – mikroinfarkty s ulceracemi kůže
 • ledviny – nebolestivá hematurie, tubulární nekróza
 • slezina – infarkty ledvin až sekundární asplenie (zvýšená citlivost k infekcím, zejména obalenými organismy)
 • CNS – chronická encefalopatie
 • kosti – bolestivé infarkty, aseptická nekróza zejména hlavice humeru a femuru
 • priapismus

CAVE Při pobytu ve vyšší nadmořské výšce může dojít ke zhoršení příznaků až úmrtí.

Diagnostika – k podezření na srpkovitou anémii by měl vést nález srpkovitých erytrocytů na periferním nátěru + hemolytická anémie + intermitentní epizody periferních bolestí. V nátěru periferní krve pak srpkovité erytrocyty, při ELFO hemoglobinu je zvýšená HbS.

What Are the Latest Advances in Treating Patients with Sickle-Cell Disease? – Consult QD
Obr. 2 Nátěr periferní krve u srpkovité anémie.

Terapie

 • základem je prevence prochlazení, vakcinace proti obaleným mikroorganismům (pneumokoky, meningokoky, hemofily), zabránění dehydratace (zejména během fyzické námahy, stresu nebo infekce).
 • vazookluzivní krize – hydratace, analgetizace, vyvarování se hypoxie (vhodný je O2), v extrémních případech krevní transfúze.
 • hydroxyurea – stimuluje tvorbu HbF.
 • transplantace kostní dřeně bývá efektivní pouze v dětství.

Methemoglobinémie

Methemoglobinémie je způsobena oxidací železa v hemoglobinu z Fe2+ na Fe3+. Vzniklý methemoglobin má tak silnou afinitu k O2, že prakticky žádný kyslík není uvolňován do tkání (methemoglobin je tedy vyblokován ze své oxygenační funkce), přičemž při hodnotách > 15 % se začínají objevovat příznaky hypoxie, > 50 – 60 % bývají fatální.

Methemoglobinémie může být vzácně vrozená, většinou je ale získaná po podání oxidačních činidel (typicky nitráty, trimetoprim, sulfonamidy, lokální anestetika, anilin, metoklopramid a další). Klinicky se projevuje přítomností hnědomodrého zabarvení kůže a sliznic, které připomíná cyanózu.

Methemoglobinemia - Wikipedia
Krev pacienta s methemoglobinémií.

Podezření by mělo vzniknout u jedinců s příznaky hypoxie a cynózy, kteří ale mají normální saturaci kyslíku. Zásadním je si všimnout typické barvy čerstvě odebrané krve. Základem léčby je podání metylénové modři v dávce 1 mg/kg a vitamínu C v dávce 500 mg.

Methemoglobinemia - EMCrit Project
Vzhled pacientky s methemoglobinémií.

Thalasémie

Vrozené defekty syntézy alfa nebo beta globinu s následnou porušenou tvorbou hemoglobinových tetramerů a vznikem hypochromie a mikrocytózy.

Thalassemia | Medical Conditions | Caring for Kids New to Canada
Geografické rozložení thalasémií.

β thalasémie

Epidemiologie – v okolí Středozemního moře, Blízký Východ, Indie, JV Asie, u nás lehčí formy.

Etiologie – AR dědičná porucha genu pro syntézu β-globinu.  Popsáno více než 100 mutací s různě vyjádřenou expresí.

Patogeneze – porucha tvorby řetězce beta vede ke zvýšení syntézy řetězců alfa, gama a delta. Nadbytek nízce rozspustných alfa vede k precipitaci a tvorbě agregátů, poškozujících membránu erytrocytů. Nově vyjádřený hemoglobin je nestabilní, uvolněné železo dále poškozuje buňku iniciací peroxidace lipidů. Velká část erytrocytů zaniká ještě v kostní dřeni, je zkrácené přežívání v periferii. Kompenzační hyperplazie kostní dřeně vede k usuraci kortikalis a deformitám kostí, v nejtěžších formách i k extramedulární hematopoéze.

Anémie → inhibice hepcidinu → zvýšená resorpce železa z GIT + železo uvolněné při rozpadu erytrocytů + železo dodané při transfúzích → přetížení železem.

Klinický obraz – velmi variabilní formy:

 • minima – pouze laboratorní změny, bez anémie a klinických příznaků
 • minor – lehká anémie a splenomegalie (většinou heterozygoti β+)
 • intermedia – heterozygoti β0, homozygoti β+, heterozygoti β0/ β+. Středně těžká anémie, hepatosplenomegalie, občas převody krve
 • major – homozygoti β0. Těžká mikrocytární anémie, hepatosplenomegalie, deformity skeletu, již v dětství známky přetížení železem. Výrazná expanze kostní dřeně vede k deformitám kostí, děti mají typický „obličej čipmanka“. Pokud dochází k izolované léčbě transfuzemí, je díky časnému přetížení železem dožití pouze cca 30 let.
Grades of cephalofacial deformities in thalassaemia patients. (a)... | Download Scientific Diagram
Postupný rozvoj obličeje čipmanka u pacienta s thalasemií.

Diagnostika – u formy major je laboratorní nález:

 • zvýšený bilirubin (konjugovaný i nekonjugovaný)
 • výrazně zvýšená hladina železa, feritinu i saturace transferinu
 • elektorforéza hemoglobinu – zvýšení HbA2 a HbF
 • snížení MCV, MCH (mikrocytární, hypochromní), retikulocyty
 • nátěr periferní krve obsahuje leptocyty (target cells) – tenké erytrocyty s precipitací hemoglobinu v centru a nukleované erytrocyty
 • kostní dřeň je hyperplastická s převahou erytropoézy
Peripheral smear in case of thalassemia (target cell is indicated by an... | Download Scientific Diagram
Periferní krevní nátěr u thalasémie (šipka označuje leptocyt).

α thalasémie

Etiologie – AR dědičnost, porucha genu pro syntézu α globinu (2 páry genů, 16. chromosom).

Patogeneze – při defektu 1 – 2 genů vzniká mírná anémie, při defektu 3 genů těžká anémie, defekt všech 4 genů není slučitelný se životem. Dochází ke kompenzatornímu zvýšení sekrece:

 • gama řetězců – tetramery HbBarts (u novorozenců)
 • beta řetězců – tetramery HbH (u dospělých) 

Klinický obraz

 • thalasemia-2 trait – asymptomatický nosič (připomíná thallasemia minima)
 • thalassemia-1 trait – (připomíná thallasemia minima)
 • HBH choroba – vzniká pouze 25 – 30 % HbA. Dochází k akumulaci tetramerů gama (HbH) i tetramerů beta (HbH). Připomíná thallasemia intermedia.
 • hydrops fetalis u homozygotů s mutací všech čtyř genů

Diagnostika – podobná beta thalassemii, ale při elektroforéze hemoglobinu je u homozygotů 5 – 30 % HbH a stopy HbBarts (u heterozygotů je HbH < 5 %).

Terapie thalasémií – u homozygotů pravidelné transfúze a chelatační léčba k zabránění přetížení železem. Variantou je transplantace krvetvorných buněk ještě před přetížením železem. U heterozygotů většinou stačí monitorace míry hemolýzy a zásob železa.

Prevence thalasémií – při rodinném výskytu vhodná genová analýza plodu.

Ostatní hemoglobinopatie

 • hemoglobin Lepore – běžný ve Středomoří. Vzniklý hemoglobin vzniká z řetězců γδ. Fenotypově je podbný beta thalasémii, mimo přítomnost 2 – 20 % Hb Lepore.
 • hemoglobin E – vzniká záměnou glutamové kyseliny za lysin na 26. pozici řetězce beta. Je extrémně častý v Kambodži. Hemoglobin E je lehce nestabilní, ale bez zkrácení průměrné délky života erytrocytu. U homozygotů je asymptomatická mírná mikrocytární a hypochromní anémie s hladinou hemoglobinu zřídka < 100 g/l.
 • vrozená perzistence fetálního hemoglobinu – projevuje se zvýšenou syntézou hemoglobinu F (α2γ2) i v dospělosti. Tato anomálie je bezpříznaková.
 • otrava oxidem uhelnatým – vede ke vzniku karboxyhemoglobinu, který má velmi vysokou afinitu ke kyslíku, který tedy není schopen uvolnit ve tkáních. Vyšší hladinu karboxyhemoglobinu lze nalézt u kuřáků. Krev má třešňově červenou barvu a maskuje tak tkáňovou hypoxii, která by se projevila cyanózou.