Základním regulačním hormonem tvorby erytrocytů je erytropoetin – EPO (produkován buňkami proximálního tubulu ledvin a jeho produkci stimuluje hypoxia inducible factor 1alfa), bez jehož přítomnosti podlehají jejich progenitorové buňky zvýšeně apoptóze. Při poklesu hemoglobinu pod 100 – 120 g/l roste hladina EPO přímo úměrně závažnosti anémie. Plazmatický poločas EPO je 6 – 9 hodin a váže se na specifické receptory prekurzorů erytrocytů a stimuluje je k proliferaci.

První progenitorovou buňkou v kostní dřeni je proerytroblast, který se následně dělí za vzniku dvou bazofilních erytroblastů (bazofilní, protože je přítomno mnoho ribozómů, které syntetizují hemoglobin). Dále vzniká polychromatofilní erytroblast (barví se kyselými i zásaditými barvivy z důvodu narůstající koncentrace hemoglobinu) a nakonec orthochromatofilní erytroblast (barví se eozinofilně), který odškrtí jádro pomocí výběžků cytoplazmy a nemůže se již dále dělit. Dále vzniká retikulocyt, což je bezjaderný krevní element se zbytky polyribosomů v cytoplazmě, jejíž odstranění dává vznik zralému erytrocytu.

Erythropoiesis
Schéma erytropoézy.

Zralý erytrocyt je bezjaderná diskontní buňka (8 um), která obsahuje obrovské množství hemoglobinu, který váže O2. Integrita jeho membrány je udržována produkcí ATP pomocí anaerobní glykolýzy. Celková životnost erytrocytu v cirkulaci je cca 100 – 120 dnů a k destrukci starých erytrocytů dochází ve slezině.

Anémie

WHO definuje anémii jajo pokles koncentrace hemoglobinu < 130 g/l u mužů a < 120 g/l u žen. Základem je vstupně odebrat hladinu retikulocytů a stanovit MCV. Cenné informace poskytne i analýza periferního krevního obrazu. Základní diagnostický postup:

 • 1. Odběr hladiny retikulocytů.
  • zvýšené – vysoké podezření na hemolytickou anémii nebi hemoglobinopatii
  • normální nebo snížené:
   • 2. Odběr MCV
    • snížené (MCV < 80 fl) – pak odebereme sérovou hladinu železa
     • nízká, pak odebereme saturaci transferinu, feritin a TIBC
      • nízká saturace transferinu i feritin a vysoké TIBC – jde o sideropenickou anémii
      • není nízká nízká saturace transferinu ani feritin a nejsou vysoké TIBC – jde o anémii chronických chorob
     • není nízká – jde o thalasémii nebo sideroblastickou anémii
    • normální (MCV 80 – 100 fl) – vhodné provedení sternální punkce – další postup dle nálezu (MDS, aplastická anémie, PNH, infiltrace dřeně nádorem, anémie chronických chorob)
    • zvýšené (MCV > 100 fl) – i zde by byla vhodná sternální punkce, ale v praxi je vhodné i odberat hladinu vitamínu B12 a kyseliny listové.
     • megaloblastová přestavba kostní dřeně – pak jde o anémii z nedostatku vitamínu B12, kyseliny listové, MDS, chemoterapie
     • normoblastová dřeň – hypotyreópza, jaterní choroby, alkoholismus

Polycytémie

Definována jako hematokrit > 0,52 u mužů a > 0,47 u žen, event. dle některých zdrojů > 170 g/l u mužů a > 150 g/l u žen. Základní diagnostický postup po stanovení vysokého hemoglobinu nebo hematokritu:

 • Stanovení OEM (objemu erytrocytární masy značenými erytrocyty pomoci 51Cr):
  • normální – jde o relativní erytrocytózu (hypovolémie, dehydratace např. + hypertenze, obezita, hypovolémie = Gaisbockův syndrom)
  • zvýšená – stanovíme koncentraci EPO
   • nízká – jde o polycythemia vera (potvrdíme stanovením JAK2 mutace)
   • zvýšená – stanovíme saturaci krve O2
    • nízká (jde o chorobu krve nebo plic – např. CHOPN, pobyt ve vysoké nadmořské výšce, AV zkrat, srdeční vada s pravo-levým zkratem)
    • normální – je pacient kuřák?
     • ano – stanovíme hladinu karboxyhemoglobinu, pokud je vysoký, jde o kuřáckou polycytémii event:
     • ne – jde o hemoglobinopatii se zvýšenou afinitou O2 k hemoglobinu nebo je třeba hledat tumor produkující EPO (renální karcinom nebo cysty, hemangiom mozku, leiomyom dělohy, hepatom).

Tedy sekvence: OEM – EPO – SpO2 – kouření