Definice – mezenteriální ischémie je definována jako pokles perfúze střeva do takové míry, že již nestačí k uspokojení jeho metabolických potřeb, což vede k rozvoji ischémie. Mortalita střevní ischémie stále přesahuje 50 %. Nejdůležitějším faktorem zvyšujícím přežití je včasná diagnostika a zahájení léčby.

Epidemiologie – incidence je 2 – 3 pacienti na 100 000 osob/rok a vzrůstá s věkem.

Anatomie a patofyziologie – střevo je zásobené z truncus celiacus (TC), a. mesenterica superior (SMA) a inferior (IMA) s výraznou kolateralizací mezi jednotlivými kmeny i větvemi jako prevencí ischémie. U tenkého střeva je hranice jednotlivých povodí v oblasti duodena a lůžka pankreatu, u tlustého střeva v oblasti lienální flexury – Griffithův bod a na přechodu colon decendens a sigmatuSudeckův bod. Místa hranice těchto povodí jsou nejvíce náchylná ke vzniku ischémie. Splanchnická cirkulace čítá více než 30 % srdečního výdeje. Mezi faktory chránícími před ischémií patří nadbytečná cévní kolateralizace, autoregulace krevního toku a možnost zvýšení extrakce kyslíku.

Krevní zásobení střeva.

CAVE Již v počátečních fáziích mezenteriální ischémie vzniká translokace střevních bakterií přes střevní sliznici s následnou bakteriémií a vysokým rizikem sepse.

Mezenteriální ischémii lze rozdělit na následující formy:

I. Okluzivní arteriální mezenterická ischémie

Etiologie a patogeneze – choroba má náhlý začátek, vzniká progresivní trombózou in situ nebo embolizací do větve mezenteriální tepny:

 • původ embolu je v 75 % v srdci a nejčastěji jej lze nalézt v a. mesenterica superior distálně od a. colica media), nejčastěji při fibrilaci síní, recentním infarktu myokardu, valvulární srdeční chorobě, nedávném intervenčním výkon na tepnách (srdeční nebo vaskulární katetrizace), infekční endokarditidě.
 • nejčastější GIT komplikací po kardiochirurgické operaci (incidence ischemické kolitidy po elektivní operaci aorty je 5 – 9 %, při akutním výkonu 15 – 27 %).
 • u 25 – 30 % vzniká trombóza in situ v terénu preexistující mezenteriální aterosklerózy (acute on chronic).

Klinický obraz – vzniká těžká, neustupující bolest břicha (95 % pacientů), která nekoreluje s dobrým klinickým stavem pacienta. Dalšími příznaky mohou být nauzea (44 %) a zvracení (33 %), přechodný průjem (35 %) nebo krev ve stolici (16 %). V úvodu choroby je fyzikální vyšetření nenápadné, pouze mírná distenze střeva s obleněnou peristaltikou, pozdními příznaky jsou známky peritonitidy a septického šoku.

Typickým pacientem je starší člověk s anamnézou fibrilace síní, předchozí embolizace, recentní endokarditidy nebo intervenčního výkonu na tepnách.

Diagnostika – pacienta je třeba vždy přijmout na JIP se zahájením tekutinové resuscitace a podáním širokospektrých antibiotik a okamžitou konzultací chirurgického pracoviště. Potvrzení diagnózy je vhodné ověřit CT angiografií, ostatní vyšetření by neměla oddalovat chirurgickou revizi, která je často prováděna pouze na základě klinického vyšetření.

Intestinal Ischemia | Concise Medical Knowledge
CT angiografie s nálezem akutní mezenteriální ischémie.

Mezi ostatní nálezy patří:

 • EKG s nálezem fibrilace nebo flutteru síní, což napoví o zdroji embolu s možností echokardiografického došetření.
 • RTG vyšetření břicha s průkazem ztluštění střevní stěny („otisk palce“), při progresi choroby pak nález plynu uvnitř střevní stěny („pneumatosis intestinalis“) a portálních žil.
 • nepřímou známkou rizika embolizace je průkaz kalcifikací aorty (těžká ateroskleróza).
Bowel wall "thumbprinting" in pseudomembranous colitis | The Medical Journal of Australia
Obraz otisku palce (šipka).
Pneumatosis intestinalis caused by intussusception | Postgraduate Medical Journal
Pneumatosis intestinalis (šipky).

Terapie

 • 1. Při podezření na mezenteriální ischémii by neměla být oddalována diagnostická laparotomie s explorací celého tenkého a tlustého střeva počínaje Treitzovým ligamentem. Při nejčastějším postižení a. mesenterica superior, kdy embolus leží nad odstupem a. colica media bývá proximální jejunum ušetřeno s postižením zbytku tenkého střeva a tlustého střeva po colon transversum. Cílem je resekce postižené části střeva a obnova perfúze střeva. Při nálezu embolu je třeba provést embolektomii po krátké arteriotomii.
 • 2. Jinou možností léčby je akutní trombolýza a angioplastika, které jsou ale spíše metodou při chronické ischémii. Při neúspěchu je možné provedení bypassu a. mesenterica superior z aorty nebo ilické tepny.

II.Neokluzivní arteriální mezenterická ischémie („střevní angina“)

Definice – nemožnost zajištění fyziologické postprandiální hyperémie střeva, která je způsobena okluzí AMS a/nebo TC.

Etiologie a patogeneze – choroba má méně dramatický průběh, je způsobena aterosklerózou a četnost roste s věkem, vzácněji díky excesivní vazokonstrikci při léčbě vysokými dávkami vazopresorů při septickém nebo kardiogenním šoku nebo předávkováním kokainem.

CAVE Neokluzivní forma může trombotizací přejít v okluzivní formu.

Klinický obraz – neokluzivní forma se projevuje bolestí břicha, nechutenstvím, krví ve stolici a distenzí břicha. Jako střevní angina se označuje křečovitá bolest břicha vznikající po požití jídla, díky potřebě zvýšeného toku krve do střeva postprandiálně. Pacienti často ztrácí na váze a trpí průjmem. CAVE Bolest břicha bez ztráty na váze není abdominální angina.Při fyzikálním vyšetření lze prokázat malnutrici, šelest v oblasti břicha a ve většině případů i jiné známky aterosklerózy (ICHS, ICHDKK, šelest na karotidě apod.).

Diagnostika

1. Laboratorní diagnostika – běžným nálezem je leukocytóza, metabolická acidóza s elevací laktátu, zvýšení amyláz a CK může být známkou pokročilé mezenteriální ischemie (nelze dle toho ale rozeznat, zda ještě reverzibilní nebo již s rozvojem nekrózy). Mezi další markery mezenteriální ischemie na výzkumné úrovni patří D-dimer, glutathion S-transferáza, PAF (platelet activating factor) a stanovení pH sliznice.

2. Endoskopické metody – při podezření na ischemickou kolitidu je vhodné provedení kolonoskopie k posouzení integrity střevní sliznice s možností zopakování k posouzení progrese nebo regrese změn po terapii. Stupně:

 • a) lehká ischemická kolitida s minimálním erytémem sliznice (reverzibilní ze 100 %).
 • b) středně závažná ischemická kolitida s bledými ulceracemi dosahujícími muscularis mucosae (reverzibilní v 50 % případů).
 • c) těžká ischemická kolitida se zeleně nebo černě zbarvenými ulceracemi zasahujícími celou tloušťku střevní stěny (ireverzibilní)

3. Radiologické metody

 • Duplex mezenteriálních tepen je metoda vhodná ke screeningu (80 % senzitivita) mezenteriální ischémie, při abnormálním výsledku je nutné doplnit angiografii. Největší limitací je habitus pacienta (u obézních pacientů), také je nutné aby pacient byl na lačno.
 • CT angiografie mezenteriálních tepen – zlatý standard diagnostiky. Limitací vyšetření je pokročilá renální insuficience a alergie na kontrastní látku. Diagnostickou alternativou je MR angiografie.

4. Probatorní laparotomie při progresi endoskopického nálezu, podezření na peritonitidu nebo dalším zhoršováním stavu i přes agresivní resuscitační léčbu.

Terapie

I. Akutní opatření – nehledě na potřebu chirurgické operace je další diagnostika a léčba nutná na JIP s monitorací vitálních funkcí (krevní tlak, tepová frekvence, saturace krve kyslíkem, diurézy, acidobazické rovnováhy a kardiopumonální kompenzace) s event. okamžitou korekcí hemodynamické poruchy.

 • 1. Vzhledem k časnému vzniku otoku střevní stěny bývá často nutná tekutinová resuscitace.
 • 2. K ideální oxygenaci je třeba podávat kyslík a při anémii substituovat krevní transfúze.
 • 3. K prevenci vzniku sepse při translokaci střevní flóry je nutné podávat širokospektrá antibiotika (i proti G- organismům a anaerobům).
 • 4. Při progresi endoskopického nálezu, podezření na peritonitidu nebo další zhoršování stavu i přes agresivní resuscitační léčbu je indikována laparotomie s resekcí ischemické části střeva a založením stomie s jejím zanořením v druhé době (nikoliv v době akutních obtíží). Je třeba provést explorací celého tenkého a tlustého střeva počínaje Treitzovým vazem.

II. Chronická opatření

 • 5. Při nekomplikovaném průběhu a vhodném anatomickém uspořádání lze provést perkutánní angioplastiku s implantací stentu, která má 80 % dlouhodobou úspěšnost.
 • 6. Při nemožnosti intervenční angioplastiky (těžké kalcifikace, dlouhé léze, malý kalibr tepny nebo předchozí selhání intervenční léčby) je nutná mezenteriální endarterektomie nebo bypass, předtím vhodné znát anatomii mezenteriálních tepen pomocí angiografie.
 • 7. Z dlouhodobého hlediska je nutná komplexní léčba aterosklerózy (režimová opatření s pravidelným pohybem, zákaz kouření, hypolipidemická a antiagregační léčba). Vzhledem k očekávánému aterosklerotickému postižení věnčitých tepen je vhodné předoperační kardiologické vyšetření.

III. Trombóza mezenteriální žíly

Etiologie a patogeneze – je vzácnější a bývá nejčastěji projevem hyperkoagulačního stavu (deficit proteinu C a S, antitrombinu III, polycythemia vera, karcinom apod. ).

Klinický obraz – příznaky mohou nastupovat náhle nebo pozvolna, nebývají ale příliš specifické. Projevuje se nevolností se zvracením a tupou bolestí břicha. Při fyzikálním vyšetření lze nalézt mírnou distenzi a napětí břicha.

Diagnostika – vyšetřením volby je spirální CT břicha s podáním kontrastní látky s prodloužením arteriální fáze a nálezem trombu v horní mezenterické žíle při venózní fází a nálezem ztluštění střevní stěny s ascitem.

Terapie

 • 1. Základní opatřením je zachování hemodynamiky, často s potřebou masivní tekutinové resuscitace a korekce iontových abnormalit.
 • 2. K prevenci vzniku sepse při translokaci střevní flóry je nutné podávat širokospektrá antibiotika (i proti G- organismům a anaerobům).
 • 3. Co nejdříve by měla být zahájena antikoagulační léčba.
 • 4. Při výše progresi stavu je nutné provedení probatorní laparotomie s resekcí postižené části střeva. Co nejdříve po operaci je vhodné zahájit heparinizaci.