Paraneoplastická polyartritida

Způsobena cirkulujícími imunokomplexy, Provází nejčastěji karcinom prsu a pankreatu. Podobná revmatoidní artritidě, někdy ali i monoartikulární, v tomto případě ale lokalizací podobná spíše pseudodně. Projevuje se náhle vzniklou intenzivní bolestivostí s ranní ztuhlostí. 

Hypertrofická osteoartropatie

Charakteristická triádou paličkovité prsty + periostitida dlouhých kostí + artritida. Postihuje častěji muže s malobuněčným karcinomem plic nebo jinými nitrohrudními nádory (thymom, mediastinální lymfom), neonkologickými příčinami jsou chronické plicní infekce, cirhóza, nespecifické střevní záněty.

Obr. 1 Hypertrofická osteoartropatie. Zdroj: www.wikipedia.org.

Jacoudova artropatie

Projevuje se jako rychle progredující nebolestivá artropatie, typicky s ulnární deviací prstů, subluxací a lehkou flexí v MCP a lehkou hyperextenzí v PIP, které vykazují mírné nebolestivé zduření. Může být první známkou karcinomu plic, z nenádorových příčin přítomna u SLE.

Obr. 2 Jacoudova artropatie.

Dermatomyozitida a polymyozitida

Polymyozitida je spojena s tumorem v 5 – 10 %, zatímco dermatomyozitida až v 15 – 20 % případů, nejčastěji s karcinomem ovaria, žaludku, plic nebo prsu.

Eatonův – Lambertův myastenický syndrom

Vzácná presynaptická porucha periferní neurotransmise, při které protilátky blokují kalcium dependentní uvolňování acetylcholinu. Projevuje se myalgiemi, svalovou slabostí, zejména pánevního dna a svalů končetin (podobné myastenii gravis). Nejčastěji bývá spojen s malobuněčným karcinomem plic, vzácně jinými tumory (prs, pankreas, ledvina).

Syndrom ztuhlé osoby

Velmi vzácná porucha, která se projevuje kolísavou, ale progredující svalovou ztuhlostí. U části pacientů je spojen s orgánově specifickými autoimunitními chorobami, nejčastěji inzulin dependentním diabetes mellitus, bylo popsáno i spojení s malobuněčným karcinomem plic ,Hodgkinovým lymfomem nebo thymomem.

Amyloidová artropatie

Příčinou je ukládání lehkých řetězců imunoglobulinu (amyloid AL) do synoviální membrány.  U 5 % pacientů s mnohočetným myelomem.

Sekundární dna

Hyperurikémie může provázet celou řadu myelo- nebo lymfoproliferativních  onemocnění, např. polycythaemia vera, CML, lymfomy nebo myelom, tedy choroby s vysokým buněčným obratem, u kterých chemoterapie u může vést k těžké hyperurikémii a manifestaci dnavého záchvat.

Paraneoplastické vaskulitidy

Klinicky se může projevovat jako leukocytoklastická vaskulitida malých cév (kožní vaskulitida, Henoch-Schönleinova purpura), cév středního kalibru (podobné polyarteritis nodosa) i velkých cév (temporální arteritida). Nejčastěji u lymfo-/myeloproliferativních chorob, méně často u solidních tumorů (karcinom plic, prostaty, prsu, tlustého střeva, ledviny).

Obr. 3 Paraneoplastická leukoklastická vaskulitida.

Erytromelalgie

Projevuje se palčivou bolestí, erytémem a proteplením nohou, méně často rukou. Nejčastěji je idiopatická, ve 20 % provází myeloproliferativní choroby (polycythemia vera). Často odpovídá příznivě na acetylsalicylovou kyselinu.

Erythromelalgia.jpg
Obr. 4 Erytromelalgie u pacientky s dlouhodobou polycythemia vera.

Palmární / plantární fascitida

Nejčastěji u karcinomu ovárií s metastázami.

Obr. 5 Dupuytrenova kontraktura.

Maligní nádory při difúzních onemocněních pojiva

  1. SLE – je zvýšené riziko non-Hodgkinského lymfomu a karcinomu jater.
  2. Revmatoidní artritida – lehce zvýšené riziko Hodgkinského i non-Hodgkinského lymfomu a karcinomu plic.
  3. Sjögrenův syndrom – 44x vyšší riziko lymfomu. Varovným znamením je náhlý pokles IgM a vymizení revmatoidního faktoru.
  4. Polymyozitida a dermatomyozitida – při polymyozitidě je obecně vyšší výskyt malignit, při dermatomyozitidě je 3x vyšší riziko karcinomu ovaria, plic, pankreatu, žaludku, kolorekta a non-Hodgkinského lymfomu.
  5. Systémová sklerodermie – v časné fázi (do 12 měsíců) je zvýšené riziko karcinomu plic, v pozdějších fázích je nejčastější karcinom plic (zejména z alveolárních buněk, který může být ale i důsledkem metaplázie při plicní fibróze, která je při systémové sklerodermii tak častá) a adenokarcinom jícnu.
  6. Osteoartróza – spojena s nižším výskytem malignit žaludku, kolorekta a plic. Příčina není jasná, možná se uplatňuje protektivní vliv NSAID. Byla popsána vyšší incidence karcinomu prostaty.