Arteriální hypertenze výrazně zvyšuje rychlost progrese chronické renální insuficience a naopak, chronické onemocnění ledvin je výrazným faktorem vzniku hypertenze.

Renoparenchymatózní hypertenze

Výskyt hypertenze u jednotlivých nefropatií se výrazně liší.

Glomerulopatie – hypertenze je vzácná u minimal change disease, u cca třetiny jedinců s membrnaózní glomerulopatií, ale u velké části proliferativních glomerulopatií (u membranoproliferativní GN je u 85 % pacientů, ale pouze u 20 % IgA nefropatií, ale průběhu choroby se její četnost zvyšuje). Velmi častá je u lupusové nefritidy, ale u vaskulitidy renální tepny není tak častá. Všeobecně, navození remise choroby obvykle zlepšuje kontolu tlaku. U diabetické nefropatie je hypertenze také poměrně častá, ale je často v rámci spoluobrazu pokročilého metabolického syndromu.

Polycystická choroba ledvin – hypertenze se vyskytuje u cca 2/3 pacientů, zejména u skupiny se sníženou glomerulární filtrací a bývá jedním z nejvýznamnějších faktorů progrese renákní insuficience.

Cílová hodnota TK u jedinců s nefropatií je < 130/85, při současné proteinurii > 1 g/den je cílem TK < 125/75. Lékem volby je ACE inhibitor, popřípadě sartan.

Renovaskulární hypertenze

Vyskytuje se u cca 2 % nemocných s hypertenzí. Příčinou je hemodynamincky významná (cca je ≥70 %) stenóza renální tepny, ale je třeba mít na paměti, že i téměř kompletní stenóza renální tepny může být asymptomatická. Nejčastější příčinou je ateroskleróza (70 %, nejčastěji ostiální typ), u mladých žen cca 20 – 40 let je nejčastěji fibromuskulární dysplazie. Patofyziologicky dochází k ischemii, zániku glomerulů a fibróze intersticia. Tento stav se projevuje jako progresivní pokles glomerulární filtrace a označuje se jako ischemická nefropatie. Součástí klinického obrazu u aterosklerotického postižení renální tepny bývají i známky aterosklerózy ostatních orgánů. Diagnostický postup není zcela uzavřený, používá se dopplerovská ultrasonografie, dynamická scintigrafie, CT angiografie a MR angiografie.

Ke kontrole léčby lze použít ACE inhibitory nebo sartany, které ale u bilaterální stenózy renální tepny mohou vést k vzestupu hladiny kreatininu kalémie. Progresi onemocnění u aterosklerotické příčiny mohou zpomalit statiny.

Při hemodynamicky významné stenóze u fibromuskulární dysplazie a u aterosklerózy s progresí hypertenze a renální insuficience je metodou volby angioplastika (PTRA) s implantací stentu. Na druhou stranu, randomizované kontrolované studie neprokázaly příznivý vliv PTRA na dlouhodobou kontrolu hypertenze ani renální funkce.